Kategorilista: Nyheter

Lokalt demokratiarbete vanligt i kommunerna

Var fjärde år väljer vi de politiker som företräder oss i allmänna val. Den som får rösta får också kandidera. Det är en grundbult i den parlamentariska demokratin på samtliga nivåer i det svenska styret. Men utöver den parlamentariska demokratin finns det olika möjligheter för kommuner och landsting att verka för fördjupade demokratiska processer. I …

Fortsätt läsa »

Ovanligt många barn födda 2016

Under 2016 föddes 117 425 barn i Sverige, 60 199 pojkar och 57 226 flickor, vilket är 2 555 fler än året innan. De senaste åren har det fötts lite drygt 110 000 barn per år. Det är cirka 20 000 fler än åren runt millennieskiftet. Hur många barn som föds under ett år beror …

Fortsätt läsa »

C och MP samarbetar mest över blockgränserna

Artikeln bygger på undersökningen om den lokala demokratin i kommuner och landsting som SCB genomför en gång per mandatperiod. SCB har genomfört undersökningen vid fyra tillfällen varav den senaste 2016. Insamlingsperiod för undersökningen är vår, sommar och tidig höst två år efter valåret. Därmed kommer inte hela mandatperioden med i resultaten. Frågan om partier i …

Fortsätt läsa »

Att mäta fattigdom

Fattigdom brukar beskrivas som avsaknad av resurser som medför att man inte har den levnadsnivå som anses vara allmänt accepterad i samhället. Man använder ibland begrepp som utanförskap eller social exkludering. I dagligt tal avses dock oftast ekonomisk fattigdom, alltså låga inkomster och små ekonomiska tillgångar. Historiskt fanns länge ett fokus på extrema och akuta …

Fortsätt läsa »

Många förbättrar betyg i engelska till årskurs 9

På uppdrag av Skolverket samlar SCB in betygsuppgifter från varje elev vid två tillfällen, efter vårterminen i årskurs 6 och efter vårterminen i årskurs 9. Totalt var det 95 500 elever som fick betyg i årskurs 6 läsåret 2012/13. I våra beräkningar ingår de 88 400 elever som har fått betyg såväl i årskurs 6 …

Fortsätt läsa »

Låg ekonomisk standard vanligt för äldre kvinnor

Nära 16 procent av befolkningen 65 år och äldre har låg ekonomisk standard, det vill säga en inkomst som är lägre än 60 procent av medianinkomsten i landet. Personer som är sammanboende har i mindre utsträckning än ensamstående låg ekonomisk standard, 6 procent av alla sammanboende 65 år och äldre har låg ekonomisk standard. För …

Fortsätt läsa »

Varför jobbar SCB med statistik om ekonomisk utsatthet?

Artikeln har publi­cerats i tid­skriften Välfärd. Välfärd 4/2017 http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Varfor-jobbar-SCB-med-statistik-om-ekonomisk-utsatthet/

Vanligare med låg ekonomisk standard bland utrikes födda

Att ha låg ekonomisk standard, det vill säga en inkomst som är lägre än 60 procent av medianinkomsten i landet, är betydligt vanligare bland utrikes födda än bland personer födda i Sverige. Skillnaden har ökat successivt under många år. Bland utrikes födda låg andelen strax över 10 procent i början av 1990-talet och kring sekelskiftet …

Fortsätt läsa »

Allt fler guldbröllop

Av tradition uppmärksammas 25- och 50-åriga bröllopsdagar extra och de kallas silverbröllop respektive guld­bröllop. År 1975 kunde 8 000 par fira guldbröllop och antalet ökade därefter under de flesta år fram till 1996 då antalet var 19 000. Antalet har återigen ökat under de senaste åren och år 2016 kunde 22 000 par fira guldbröllop. …

Fortsätt läsa »

Så blev vi 8 miljoner fler än 1750

Drygt åtta miljoner fler människor bor i Sverige idag jämfört med i mitten av 1750-talet. När uppgifter om befolkningen började samlas in uppgick folkmängden till 1,7 miljoner medan antalet i slutet av 2016 var knappt 10 miljoner. I början av 1800-talet ökade folkmängden snabbare än vad den tidigare gjort och det är då den så …

Fortsätt läsa »

Tidigare inlägg «